Särtryck om Beckholmen

Sommaren 2022 arbetar jag med ett särskilt material om Beckholmen med rubriken ”Beckholmen – Djurgårdens inte helt okända ö. Om tre gamla byggnadsverk på den norra delen av ön”. Innehållet kan betraktas som ett genmäle till den uppsats om ön Beckholmen i Stockholms inre skärgård som finns publicerad i Samfundet S:t Eriks årsbok 1985. I en historisk exposé över ön under titeln ”Beckholmen – Djurgårdens okända ö” var den författad av dåvarande antikvarien vid Stockholms Stadsmuseum, Anna von Ajkay. 

Tyvärr förmedlade hon också några olycksaliga felaktigheter beträffande bostadshusen på ön, speciellt gällande utvecklingen under 1800-talet. Successivt över tid har hennes oriktiga påståenden dessvärre förvandlats till fakta. Såväl allmänhet som specialister har helt enkelt accepterat alla oriktiga uppgifter som numera betraktas som vedertagna sanningar. Detta måste därför rättas till.

Den i särtrycket redovisade analysen utgör endast en begränsad del av ett mycket större och bredare forskningsprojekt. Hela resultatet finns däremot presenterat i boken Mannen som försvann – märkliga upptäckter i Fredrik Hippolyte von Schantz kölvatten, utgiven i juni 2021. 

Forskningen kring bebyggelsen på Beckholmen har i det här sammanhanget bara haft ett syfte. Det var att klargöra i vilken utsträckning eventuella förändringar kan ha påverkat val av motiv för ett i det stora forskningsprojektet ingående konstverk. Delresultaten droppade in successivt över tid, med lite i taget. Det medförde att dessa, inom det stora projektet, blev fragmentariskt presenterade. Det har därför ansetts nödvändigt att nu sammanställa all relevant information i ett speciellt framtaget särtryck. Målet är att de korrekta uppgifterna skall föreläggas allmänheten, helst genom Samfundet S:t Eriks försorg.

Falsterbo i juli 2022

Gerhard Schönbeck