Om Fredrik Hippolyte

Fredrik Hippolyte von Schantz (1829–1864), i bloggen och boken benämnd FH, var en svensk kofferdikapten och amatörkonstnär, född i Stockholm 13 juli 1829 och död 10 november 1864 i en olyckshändelse utanför Godahoppsudden. Vid sidan av sin profession som sjöman i handelsflottan utförde han miniatyrakvareller samt en del porträtt i gouache och akvarell. Kopior av de senare finns bevarade hos SPA – Svenska Porträttarkivet hos Nationalmuseum.

FH var son till majoren Johan Carl von Schantz och dennes franskfödda hustru Amelie Judith, född Le Noble. Han genomgick skolgång i Stockholm, men också delvis i Brasilien, där fadern under några år var verksam som svensk-norsk generalkonsul. År 1848 tog han sin styrmansexamen vid Navigationsskolan i Stockholm och sex år senare utexaminerades han där som sjökapten av första klassen.

Självporträtt, troligen 1856. FH uppträder här i faderns gamla uniform för en premiärlöjtnant eller kapten i marinen. Vid samma tillfälle avporträtterade FH också sin äldre bror Alexander, även denne i faderns uniform.

Huruvida FH dessutom studerade vid Fria Konstakademien – vilket några konstvetare hävdat och vissa dokument tyder på – har inte kunnat fastslås, då samtliga elevmatriklar från den tiden saknas.

Under sitt korta liv hann FH segla med femton olika segelfartyg och två ångfartyg. Av någon anledning uppträdde han trots sin formella utbildning aldrig som befälhavare på något av fartygen. Som yrkesman behöll han sin roll som styrman under hela sin karriär. Han företog flera resor till Sydamerika och södra Afrika. Han besökte också dåtida Nederländska Ostindien (Indonesien) och det var vid sin andra resa dit han omkom i en olyckshändelse. Men de flesta resorna företogs runt Östersjön och till västeuropeiska hamnar liksom till hamnar i västra Medelhavet.

Vid sin död var FH anställd som förstestyrman på fullriggaren L.A. Bång. Någon klarhet i hur dödsolyckan gått till har inte gått att fastställa. Märkligt nog saknas en sjöförklaring och rapporten med sjöförhöret lämnar mycket i övrigt att önska.

Omständigheterna kring olyckstillfället är också sådana att en konspiration tycks ha förelegat. Detta tillsammans med det faktum att FH:s namn därefter helt sonika försvinner – suddas ut – ur alla dåtida register som kyrkoböcker, mantalslängder, skatteregister, sjömanshusets liggare, UD:s och Kommerskollegiums diarier och Svea hovrätts samling av adelns bouppteckningar; ja till och med från Adelskalendern tas hans namn och hela existens bort (se sidan 394 ff). Detta är en av huvudorsakerna till att denna blogg har etablerats.

FH var barnlös och förblev ogift i hela sitt liv. Han hade däremot en äldre och en yngre bror, som liksom mamman överlevde honom.

Fullriggaren L.A. Bång. Källa: Per-Erik Bång, Trosa.